Tuesday, May 12, 2015

FDA pismo upozorenja

FDA je nedavno izdala pismo upozorenja Yunnan Hande Bio-Tech. Co. Ltd. laboratoriji, kada je tokom inspekcije  otkriveno da je analitičar hakovao rezultate na fajlovima sa instrumenta pre njihovog uvoza u LIMS.
Osim navođenja laboratorijskih SOP-ova, inspektori su primetili specifične neusaglašenosti u toku inspekcije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sledeće:
-          Propuste za sprečavanje neovlašćenog pristupa ili izmene podataka i ne obezbeđivanje  adekvatne kontrole u cilju sprečavanja propusta podataka.
Ne postoje kontrole u ​​cilju sprečavanja neovlašćene manipulacije sa elektronskim sirovim podacima u laboratoriji. Konkretno, na infracrvenom (IC) spektrometaru ne postoji kontrola pristupa u ​​cilju sprečavanja brisanja ili izmene sirovih podataka. Pored toga, u računarskom softveru za ovu opremu nedostajala je funkcija za snimanje izmene podataka, uključujući i podatke o originalnim rezultatima, identitet osobe koja je izvršila promenu i datuma promene. Pregled takvih kritičnih podataka o kvalitetu proizvodne serije trebalo bi da bude deo pregleda serije u toku procesa puštanja serije leka u promet.
 
-          Neuspeh jedinice kvaliteta da vrši svoju odgovornost i da obezbedi da su API proizvedeni u tom objektu u skladu sa cGMP i da ispunjavaju utvrđene specifikacije za kvalitet i čistoću.

Tehnički gledano, podaci na instrumentima treba da budu smešteni u folder kome analitičari nemaju pristup. U LIMS treba ograničiti uvoz rezultata samo iz tog foldera, i obezbediti proveru vlasništva fajla, autora i sistem datoteka iz kojih se fajl uvozi.
Pokušaji da hackovana datoteka, sačuvana na drugom mestu na instrumentu, bude uvezena na LIMS, moraju biti sprečeni.

Monday, May 11, 2015

Analiza rizika, ISO 9001:2015

Jedna od ključnih izmena u velikoj reviziji standarda ISO 9001, shodno planu koji je usvojio ISO TC 176, je da se uspostavi sistematski pristup riziku, pre nego da se tretira kao jedna od komponenti sistema upravljanja kvalitetom. U prethodnim izdanjima ISO 9001, klauzula o preventivnom delovanju je odvojena od celine. Sada se rizik razmatra i prožima kroz ceo standard. Koristeći pristup zasnovan na riziku, organizacija postaje proaktivna pre nego čisto reaktivna, sprečavajući ili smanjujući neželjene efekate i uz promovisanje stalnih poboljšanja. Preventivno delovanje postaje automatsko kada koristimo sistem upravljanja zasnovan na proceni rizika. Pri tome, standard ne upućuje na standard ISO 31000, niti na bilo koju drugu metodu, pa svaka organizacija može da koristi koju god želi metodu za procenu rizika.
Analiza rizika zasnovana na razmišljanju, je nešto što svi automatski i često podsvesno radimo. Pretesh Biswas je dao odličan primer, ako želimo da pređemo ulicu, prvo ćemo proveriti da li ima automobila koji mogu da nalete na nas. Nećemo napraviti korak ispred automobila u pokretu.
Koncept rizika je oduvek bio implicitan zahtev u ISO 9001 - ovom revizijom postaje jasniji i ugrađen je u ceo sistem upravljanja. Rizik se posmatra od početka i u toku celog standarda, što čini da preventivno delovanje postaje deo strategijskog planiranja, kao i rad i mišljenje. Analiza rizika zasnovana na razmišljanju je već deo procesnog pristupa. Na primer da li ću pretrčati peko autoputa ili ću koristiti obližnji pešački most. Koji put ćemo izabrati odredićemo analizom rizika. Analiza rizika na osnovu razmišljanja predstavlja rutinsko preventivno delovanje. O riziku ne treba da mislimo samo u negativnom smislu. Analiza rizika na osnovu razmišljanja takođe može da pomogne da se identifikuju mogućnosti, i ovo se može smatrati pozitivnom stranom rizika. Prelazak autoputa direktno, daje nam mogućnost da pređemo brzo na drugu stranu, ali postoji povećan rizik od povreda usled kretanja vozila. Koristeći mogućnost da pređemo autoput preko pešačkog mosta značajno smanjujemo verovatnoću da budemo povređeni od automobila.
Mogućnosti nisu uvek u direktnoj vezi sa rizikom, ali su uvek vezane za ostvarivanje ciljeva. Razmatrajući bilo koju situaciju moguće je identifikovati mogućnosti za unapređenje. Mogućnosti za unapređenje u ovom slučaju: podzemni prolaz direktno ispod autoputa, pešački semafori, ili preusmeravanje na put na kome nema saobraćaja.
Potrebno je analizirati mogućnosti i razmisliti koje je mogće koristiti ili koje treba upotrebiti. Pri tome se moraju uzeti u obzir i uticaj i izvodljivost svake mogućnosti u odnosu na krajnji cilj . Bilo koju meru da preduzmemo automatski ćemo promeniti koncept i rizike povezane sa tim, što onda mora da dovede do preispitivanja.
Glavni ciljevi standarda ISO 9001 je da pruži poverenje u sposobnost organizacije da dosledno obezbedi robu i usluge koji su u skladu sa zahtevima kupaca, kao i da konstantno  radi na unapređenju zadovoljstva kupaca. Koncept "rizika" u kontekstu ISO 9001 se odnosi na obavezu sistema menadžmenta kvalitetom da postiže željene ciljeve, da su proizvodi i usluge usaglašeni, da se spreče neželjeni uticaji i da se ostvari poboljšavanje sistema, proizvoda i procesa.

Saturday, May 9, 2015

Ozbiljna zabrinutost zbog kvaliteta API za lekove protiv bolova i groznice

Farmaceutska industrija uskoro bi mogla da se suoči sa ozbiljnim problemima u snadbevanju sa paracetamolom (acetominofen) i aspirinom (acetilsalicilna kiselina), osnovnim lekovima koji se koriste protiv bolova i groznica, zbog problema u kvalitetu API.
Više na  http://www.pharmacompass.com/

Thursday, May 7, 2015

Prelazak na ISO 9001:2015

IAF je objavio Uputstvo za planiranje tranzicije sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015. Plan tranzicije je javno dostupan dokument i nalazi se na web site ISO-a i IAF-a (http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf).
Prelazak na novo izdanje standarda je PRILIKA - šta treba da uradimo?
1.    Preispitajte u potpunosti vaš QMS
Napravite pregled gde ste sada, a gde bi trebalo da budete
2.    Označite ključne promene kao priliku za poboljšanje
Ovo pruža priliku da na novi način pogledate na vašu organizaciju i unapredite svoje poslovanje u celini.
3.    Napravite izmene u vašoj dokumentaciji koje će da podrže novu strukturu
(Po potrebi)
Korišćenjem procesnog pristupa, velike promene ne moraju biti neophodne
4.    Sprovedite nove zahteve o liderstvu, upravljanju rizikom i konteksta organizacije
Top menadžment mora da pokaže kako sistem za upravljanje ostvaruje svoj nameravani ishod i kako se usmeravaju i podržavaju osobe da doprinose efikasnosti sistema upravljanja i promoviše kontinuirani napredak.
Organizacija mora da razume sve ualze i izlaze tj. kontekst u kojem djeluje i reši unutrašnje i spoljne aspekte koji nastaju u tom kontekstu.
Rizici i mogućnosti su glavni elementi neizvesnosti, koje mogu uticati na ukupno poslovanje na bolje ili na gore. Osnovna premisa rizika zasniva se na razmišljanju da se smanje, kontrolišu i eliminišu negativne pojave.
5.    Razmotrite efikasnost postojećeg kontrolnog sistema
Evaluacija učinka je jedan od kritičnijih delova procesa, kao i merenje ROI. Ovo se odnosi na politike i procedure za monitoring sa odgovarajućom metrikom, merenjem, analizom i ocenjivanjem sistema upravljanja.
6.    Pretpostavite da svaka kontrola može da se promeni
7.    Sprovedite procenu uticaja i napravite u skladu sa tim dobar detaljan plana projekta i dodelite odgovornost članovima tima.

Tuesday, May 5, 2015

Zašto nam je potreban 17025?

Već dugo pokušavam da odgovorim na pitanje zašto je potrebno da Kontrola kvaliteta koja je sastavni deo Kompanje koja se bavi proizvodnjom i uz to ne pruža usluge trećim licima, implementira standard ISO/IEC 17025. Glavni razlog protiv akreditacije je da ovaj standard nije moguće implementirati zajedno sa GMP (dobra proizvođačka praksa) i ISO standardima (9001, 14000…), odnosno sa integrisanim menadžment sistemom Kompanije.
I pored toga što se ATS (Akreditaciono telo Srbije) trudi da promoviše nacionalni sistem akreditacije sa ciljem unapređenja kvaliteta proizvoda i povećanja konkurentnosti naših proizvoda na domaćem i inostranom tržištu, kroz upoznavanje sa značajem i prednostima akreditacije u okviru nacionalnog i evropskog zakonodavstva, mislim da ni proizvođači ni korisnici njihovih usluga (potrošači) još uvek ne shvataju značaj akreditacije laboratorija koje kontrolišu proizvode na tržištu.
Savremeni svet odlikuje proces globalizacije i liberalizacije svetske trgovine. Zahtevi, koji se stavljaju ispred proizvođača u pogledu bezbednosti i kvaliteta robe i usluga su u konstantnom porastu. Obimniji zahtevi su rezultat konstantnog povećanja zahteva i potreba od strane potrošača, kompanija i državnih organa. Kontrola kvaliteta proizvoda od strane regulatornih tela, više nije dovoljna da garantuje kvalitet proizvoda. Sve više se ceokupna odgovornost za kvalitet proizvoda prebacuje na proizvođača. Da bi proizvođač ispunio očekivanja u tom smislu, potrebno je da unapredi svoj sistem upravljanja kvalitetom i specijalizovanim menadžment sistemima koji se odnose na rad laboratorija za ispitivanje kontrole kvaliteta, tj. ISO/IEC 17025.    
Sa ISO 9001 i akreditacijom po ISO 17025, Laboratorija unapređuje celokupan sistem za tehničko i kvalitetno upravljanje, što dovodi do prednosti u dnevnoj laboratorijskoj praksi. Tehnički zahtevi se ažuriraju i bolje definišu formalni kadrovski planovi obuke i daju detaljniji podaci o održanim obukama, unapređuje se razvoj metoda i postupaka validacije, uvode se metode za određivanje merne nesigurnosti i jasno definiše program za kalibraciju opreme i program preventivnog i korektivnog održavanja. Pored toga, strožije je definisan i dokumentovan proces pripreme uzorka, i naravno, rigoroznije praćenje celog ciklusa kontrole kvaliteta. Takođe, poboljšanje menadžmenta kvaliteta fokusirano je na kontrolu dokumenata potrebnih za održavanje konzistentnosti analitičkih procesa, poboljšano praćenje performansi dobavljača, kao i sistemom za rukovanje komentarima i žalbama kupaca, sa stalnim poboljšanjem putem korektivnih i preventivnih mera i audita. Kvartalni pregled upravljanja korektivnim merama, neusaglašenim ispitivanjima i proverom kvaliteta rada saradnika, dobija se pomoć u određivanju dugoročnih trendova. Praktična korist od poboljšanja tehničkih zahteva i zahteva menadžmenta kvaliteta trebalo bi da bude vidljiva na dnevnoj bazi u laboratoriji. Brža identifikacija i rešavanje pitanja u vezi metoda, osoblja ili opreme, poboljšaće zadovoljstvo kupaca, a sprovođenje efikasnog sistema kvaliteta dovodi do ukupnog unapređenja laboratorijskog rada.
Akreditacija na ISO17025 pruža laboratorijske i poslovne prednosti kao što su:
  1. Poboljšanje imidža laboratorije;
  2. Kontinualno unapređenje kvaliteta i efikasnosti laboratorije;
  3. Podrška od suštinskog značaja za druge sisteme kvaliteta koji se odnose na laboratorije, kao što su GMP (dobra proizvođačka praksa) i GLP ( dobra laboratorijska praksa);
  4. Priznanje za ispitivanje kompetentnosti;
  5. Efikasan marketinški alat;
  6. Omogućava procenu relativnog kvaliteta i sposobnosti drugih akreditovanih laboratorija.
Važno je napomenuti da se akreditacija po ISO/IEC 17025 odnosi na celokupan sistem upravljanja kvalitetom u Kompaniji i da se nikako ne može posmatrati izolovano.