Friday, March 25, 2016

Moguća kancerogena svojstva dodataka hrani - kalijum bromat

Hipokrat "Neka lek tvoj bude hrana i neka hrana tvoja bude lek"

Kalijum bromat ( E924) je hemijski oksidant koji se dodaje u formulu za hleb jer utiče na reologiju testa i kvalitet pekarskih proizvoda. Oksidanti poput kalijum bromata poboljšavaju jačinu testa, i daju hleb sa boljim obimom i teksturom vekne (krajnji proizvod je pufnast, mekan i neprirodno beo).

Da li kalijum bromat može da izazove kancer?
U testovima na laboratorijskim životinjama, izlaganje kalijum bromatu dovelo je do povećana učestalosti benignih i malignih tumora  bubrega životinja, štitne žlezde i drugih organa.
Kalijum bromat može da poremeti genetski materijal unutar ćelije. Naučnici su ispitali nastala oštećenja u ljudskoj jetre i ćelijama creva do kojih je došlo izlaganjem kalijum bromatu i otkrili prekide DNK lanaca i hromozomska oštećenja.Uprkos značajnom dokazima o štetnosti kalijum bromata, prehrambena industrija već dugo tvrdi da ova istraživanja nemaju uticaja na pekarske proizvode. Tvrde da se kalijum bromat tokom pečenja potpuno konvertuje u kalijum bromid (oni koji su bili u vojsci znaju šta je ovo), koji nema kancerogena svojstva.Međutim, ispitivanja izvedena u Velikoj Britaniji su pokazala da se kalijum bromat nalazi u pecivu posle pečenja u merljivom nivou.

Ne kupujte hleb ili pečene proizvode u kojima se koristi kalijum bromat.


Potrošači bi trebalo da svesno izbegavaju prehrambene proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. Proizvođači bi trebalo da obezbede alternativne metode i sastojake za proizvodnju svojih peciva.

Literatura:
 1. http://www.livescience.com/36206-truth-potassium-bromate-food-additive.html
 2. https://www.cspinet.org/new/bromate.html
 3. http://www.ewg.org/research/potassium-bromate
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_bromateMonday, March 21, 2016

Objavljeno novo izdanje standarda ISO 13485:2016

Nova verzija standarda ISO 13485:2016 objavljena je 1.marta 2016. godine. 
IAF Rezolucijom 2015-13 - rezolucija o prelaznom periodu za novu reviziju standarda ISO 13485 : 2003 ( ISO 13485 : 2003 Medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za svrhe regulative) definisan je prelazni period od tri godine od dana objavljivanja revidirane verzije standarda. 

Šta je ISO 13485 standard?
 • međunarodno priznati standard za sisteme upravljanja kvalitetom u industriji medicinskih uređaja.
 • određuje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom gde organizacija treba da pokazuje svoju sposobnost da proizvede medicinske uređaje i da sa njma povezane usluge odgovaraju zahtevima kupaca i važećeg zakonodavstva.
 • standard je namenjen za korištenje u organizacijama za dizajn i razvoj, proizvodnju, instalaciju, usluge i prodaju medicinskih uređaja.
 • osnovni cilj standrada ISO 13485 je ubrzati usklađivanje zakonskih zahteva za medicinske uređaje sa sistemom upravljanja kvalitetom. ISO 13485 je standard koji može biti primenjen nezavisno od drugih standarda.
 • većim delom se temelji na strukturi standarda ISO 9001, ali uključuje neke specifične zahteve za medicinske uređaje poput analize rizika, proizvodnju sterilnih proizvoda i sljedljivost.

Potencijalna dobit od ISO 13485
 • povećava sposobnost organizacije da uskladi zahteve potrošača i regulatorne zahteve
 • povećava sposobnost organizacije da se koncentriše na bezbednost i efikasnost proizvoda
 • omogućava organizaciji da dobije i eksterno priznanje usklađenosti sistema upravljanja kvalitetom ( sertifikat)

Šta nije ISO 13485 standard?

 • nije neophodna struktura za vaš Sistem upravljanja kvalitetom
 • ne definiše zahteve za proizvode i servise organizacije
 • ne definiše druge poslovne zahteve ili inicijative (npr. finansijski ili zahteve za životnu sredinu)

Koje su najvažnije izmene u novom izdanju ISO 13485 standarda
 • nova specifikacija dizajna (ISO Guide 72)
 • pomak ka usklađivanju sa SAD CFR, brazilskim zakonom (ANVISA), CMDR (Kanada), i drugim zakonima (KD, JPAL, TGA ) – MDSAP
 • integrisani rizik kroz QMS i životni ciklus proizvod
 • dodatnu povezanost dokumentacije potrebne za regulatorne svrhe
 • integracija sa QMS softverom
 • naglasak na odgovarajućoj infrastrukturi
 • nova pozivanja na druge standarde (upotrebljivost, sterilna barijera, itd.)
 • nove sekcije za rukovanje žalbama i izvještavanje regulatornih organa
 • jasnoća provera
 • planiranje i dokumentovanje korektivnih mera (bez nepotrebnog odlaganja) i preventivnnih mera
 • održavanje trenutnog formata (usklađenost sa ISO 9001 : 2008, ne I sa ISO 9001 : 2015)

Dodaci i bibliografija

Dodatak A – poređenje izdanja iz 2003 sa izdanjem iz 2016
Dodatak B – poređenje ISO 9001:2015 sa ISO 13485:2016
Bibliografija - informacije koje pomažu pronalaženje dokumenata spomenutih u definicijama i napomenama

Termin plan, ostala razmatranja i rezime

 • Radna grupa je završila prvu fazu ( VD CD DIS , SDI)
 • Dokument je objavljivljen 1. mart, 2016.
 • RG1 je počela da radi na priručniku sa smernicama  (cca. 1 godina)
 • Preporučena tranzicija od 3 godine prihvaćena od strane TC 210 i IAF - bez nove sertifikacije / resertifikacije nakon 2 godine
 • Periodični pregled je ubrzan I predviđen za mart 2019


Zaključak

 • fokus ove promene je pojašnjenje za korišćenje standarda (implicitno je sada eksplicitno)
 • osnovne promene uključuju donošenje odluka zasnovanih na proceni rizika
 • formiranje dokumentacije u skladu sa zahtevima EU
 • proširenje kontrole dobavljača i povratne informaciije sa tržišta


Sunday, March 6, 2016

Novo poglavlje u Ph.Eur. 8.7.

Evropska direkcija za kvalitet lekova (EDQM) objavila je 25. januara 2016. novo poglavlje u Evropskoj farmakopeji Supplement 8.7. Hemometrijske metode koje se primenjuju na analitičke podatke (Chemometric methods applied to analytical data, 5:21) i uvodi korišćenje hemometrijskih tehnika za obradu analitičkih skupova podataka.
Novo poglavlje sadrži sledeće delove :
• Uvod u hemomtrijske metode
• Dobru hemometrijsku praksu
• Procenu i validacija hemometrijskih metoda
• Opis najvažnijih hemometrijskih tehnika (tj.. PCA, Simca, MZP, MLR, PCR, PLSR, SVM i Ann)
• Rečnik

Više na EDQM