Friday, March 25, 2016

Moguća kancerogena svojstva dodataka hrani - kalijum bromat

Hipokrat "Neka lek tvoj bude hrana i neka hrana tvoja bude lek"

Kalijum bromat ( E924) je hemijski oksidant koji se dodaje u formulu za hleb jer utiče na reologiju testa i kvalitet pekarskih proizvoda. Oksidanti poput kalijum bromata poboljšavaju jačinu testa, i daju hleb sa boljim obimom i teksturom vekne (krajnji proizvod je pufnast, mekan i neprirodno beo).

Da li kalijum bromat može da izazove kancer?
U testovima na laboratorijskim životinjama, izlaganje kalijum bromatu dovelo je do povećana učestalosti benignih i malignih tumora  bubrega životinja, štitne žlezde i drugih organa.
Kalijum bromat može da poremeti genetski materijal unutar ćelije. Naučnici su ispitali nastala oštećenja u ljudskoj jetre i ćelijama creva do kojih je došlo izlaganjem kalijum bromatu i otkrili prekide DNK lanaca i hromozomska oštećenja.Uprkos značajnom dokazima o štetnosti kalijum bromata, prehrambena industrija već dugo tvrdi da ova istraživanja nemaju uticaja na pekarske proizvode. Tvrde da se kalijum bromat tokom pečenja potpuno konvertuje u kalijum bromid (oni koji su bili u vojsci znaju šta je ovo), koji nema kancerogena svojstva.Međutim, ispitivanja izvedena u Velikoj Britaniji su pokazala da se kalijum bromat nalazi u pecivu posle pečenja u merljivom nivou.

Ne kupujte hleb ili pečene proizvode u kojima se koristi kalijum bromat.


Potrošači bi trebalo da svesno izbegavaju prehrambene proizvode koji sadrže ovu hemikaliju. Proizvođači bi trebalo da obezbede alternativne metode i sastojake za proizvodnju svojih peciva.

Literatura:
 1. http://www.livescience.com/36206-truth-potassium-bromate-food-additive.html
 2. https://www.cspinet.org/new/bromate.html
 3. http://www.ewg.org/research/potassium-bromate
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_bromateMonday, March 21, 2016

Objavljeno novo izdanje standarda ISO 13485:2016

Nova verzija standarda ISO 13485:2016 objavljena je 1.marta 2016. godine. 
IAF Rezolucijom 2015-13 - rezolucija o prelaznom periodu za novu reviziju standarda ISO 13485 : 2003 ( ISO 13485 : 2003 Medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za svrhe regulative) definisan je prelazni period od tri godine od dana objavljivanja revidirane verzije standarda. 

Šta je ISO 13485 standard?
 • međunarodno priznati standard za sisteme upravljanja kvalitetom u industriji medicinskih uređaja.
 • određuje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom gde organizacija treba da pokazuje svoju sposobnost da proizvede medicinske uređaje i da sa njma povezane usluge odgovaraju zahtevima kupaca i važećeg zakonodavstva.
 • standard je namenjen za korištenje u organizacijama za dizajn i razvoj, proizvodnju, instalaciju, usluge i prodaju medicinskih uređaja.
 • osnovni cilj standrada ISO 13485 je ubrzati usklađivanje zakonskih zahteva za medicinske uređaje sa sistemom upravljanja kvalitetom. ISO 13485 je standard koji može biti primenjen nezavisno od drugih standarda.
 • većim delom se temelji na strukturi standarda ISO 9001, ali uključuje neke specifične zahteve za medicinske uređaje poput analize rizika, proizvodnju sterilnih proizvoda i sljedljivost.

Potencijalna dobit od ISO 13485
 • povećava sposobnost organizacije da uskladi zahteve potrošača i regulatorne zahteve
 • povećava sposobnost organizacije da se koncentriše na bezbednost i efikasnost proizvoda
 • omogućava organizaciji da dobije i eksterno priznanje usklađenosti sistema upravljanja kvalitetom ( sertifikat)

Šta nije ISO 13485 standard?

 • nije neophodna struktura za vaš Sistem upravljanja kvalitetom
 • ne definiše zahteve za proizvode i servise organizacije
 • ne definiše druge poslovne zahteve ili inicijative (npr. finansijski ili zahteve za životnu sredinu)

Koje su najvažnije izmene u novom izdanju ISO 13485 standarda
 • nova specifikacija dizajna (ISO Guide 72)
 • pomak ka usklađivanju sa SAD CFR, brazilskim zakonom (ANVISA), CMDR (Kanada), i drugim zakonima (KD, JPAL, TGA ) – MDSAP
 • integrisani rizik kroz QMS i životni ciklus proizvod
 • dodatnu povezanost dokumentacije potrebne za regulatorne svrhe
 • integracija sa QMS softverom
 • naglasak na odgovarajućoj infrastrukturi
 • nova pozivanja na druge standarde (upotrebljivost, sterilna barijera, itd.)
 • nove sekcije za rukovanje žalbama i izvještavanje regulatornih organa
 • jasnoća provera
 • planiranje i dokumentovanje korektivnih mera (bez nepotrebnog odlaganja) i preventivnnih mera
 • održavanje trenutnog formata (usklađenost sa ISO 9001 : 2008, ne I sa ISO 9001 : 2015)

Dodaci i bibliografija

Dodatak A – poređenje izdanja iz 2003 sa izdanjem iz 2016
Dodatak B – poređenje ISO 9001:2015 sa ISO 13485:2016
Bibliografija - informacije koje pomažu pronalaženje dokumenata spomenutih u definicijama i napomenama

Termin plan, ostala razmatranja i rezime

 • Radna grupa je završila prvu fazu ( VD CD DIS , SDI)
 • Dokument je objavljivljen 1. mart, 2016.
 • RG1 je počela da radi na priručniku sa smernicama  (cca. 1 godina)
 • Preporučena tranzicija od 3 godine prihvaćena od strane TC 210 i IAF - bez nove sertifikacije / resertifikacije nakon 2 godine
 • Periodični pregled je ubrzan I predviđen za mart 2019


Zaključak

 • fokus ove promene je pojašnjenje za korišćenje standarda (implicitno je sada eksplicitno)
 • osnovne promene uključuju donošenje odluka zasnovanih na proceni rizika
 • formiranje dokumentacije u skladu sa zahtevima EU
 • proširenje kontrole dobavljača i povratne informaciije sa tržišta


Sunday, March 6, 2016

Novo poglavlje u Ph.Eur. 8.7.

Evropska direkcija za kvalitet lekova (EDQM) objavila je 25. januara 2016. novo poglavlje u Evropskoj farmakopeji Supplement 8.7. Hemometrijske metode koje se primenjuju na analitičke podatke (Chemometric methods applied to analytical data, 5:21) i uvodi korišćenje hemometrijskih tehnika za obradu analitičkih skupova podataka.
Novo poglavlje sadrži sledeće delove :
• Uvod u hemomtrijske metode
• Dobru hemometrijsku praksu
• Procenu i validacija hemometrijskih metoda
• Opis najvažnijih hemometrijskih tehnika (tj.. PCA, Simca, MZP, MLR, PCR, PLSR, SVM i Ann)
• Rečnik

Više na EDQM

Sunday, February 28, 2016

Listeria - Zašto ne možemo ignorisati rizik

Listeria Monocytogenes
Verovatno ste svesni da je Listeria monocitogenes vruća tema u prehrambenoj industriji i medijskim kućama. Listeria, jedna od najsmrtonosnijih patogena u hrani, tradicionalno je vezana za kontaminaciju mesa, proizvoda od mesa i nepasterizovanih sireva. Međutim, u poslednjih nekoliko godina, značajno se povećava broj bolesti izazvanih hranom koje se pripisuju Listeria monocitogenes. 
Ukoliko vas ova tema zanima, možete besplatno da preuzmite vodič o Listeria na sledećem linku...https://aib-international.wishpond.com/landing-page-1459928/Sunday, February 21, 2016

Reference - Analiza veličine čestica za čvrste dozne oblike

 1. M.E. Fayed and L. Otten, Handbook of Powder Science & Technology, 2nd, Chapman & Hall, 1997.
 2. A. J. Hlinak, K. Kuriyan, K. R. Morris, G. W. Reklaitis, and P. K. Basu. Understanding critical material properties for solid dosage form design. Journal of Pharmaceutical Innovation, vol.1, 2006, pp.12–17.
 3. B.Y. Shekunov, P. Chattopadhyay, H.H.Y. Tong, and A.H.L. Chow, Particle Size analysis in Pharmaceutics: Principles, Methods and Applications, Pharmaceutical Research Vol. 24, No.2, 2006, pp.203-227.
 4. S.M. Snorek et al., PQRI Recommendation on Particle Size Analysis of Drug Substances Used in Oral Dosage Forms, Journal of Pharmaceutical Science, Vol. 96, No.6, 2007, pp.1451-1467.
 5. ICH Guideline Q6A, Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for New Drug Substances and New Drug Products: Chemical Substances, 2000.
 6. H.A.Lieberman, L. Lachman, and J.B. Schwartz, Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, 2nd, Marcel Dekker, 1989
 7. N.A. Armstrong, Tablet Manufacture, Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Marcel Dekker, 2002
 8. V. Swaminathan and D.O. Kildsig, Polydisperse powder mixtures: effect of particle size and shape on mixture stability. Drug. Dev. Ind. Pharm., vol. 28, 2002, pp.41-48.
 9. C. Sun and D.J. W. Grant, Influence of crystal shape on the tableting performance of i-iysine monohydrochloride dehydrate, Journal of Pharmaceutical Science, vol.90, 2001, pp.569-579.
 10. U.S. Food and Drug Administration, Guide to Inspection of Oral Solid Dosage Forms: Pre/Post Approval Issues for Development and Validation, 1994.
 11. G. Heinicke, F. Matthews, and J.B. Schwartz, The Effects of Substrate Size, Surface Area, and Density on Coat Thickness of Multi-Particulate Dosage Forms, Pharmaceutical Development and Technology vol.10. 2005, pp.85-96.
 12. G. Heinicke and J.B. Schwartz, Assessment of Dynamic Image Analysis as a Surrogate Dissolution Test for a Coated Multiparticulate Product, Pharmaceutical Development and Technology vol.11. 2006, pp.403-408.
 13. A. Jillavenkatesa, S.J. Dapkunas, and L.H. Lum, Particle Size Characterization, National Institute of Standards and Technology, Special Publication 960-1, 2001.
 14. T. Allen, Particle Size Measurement, 4th, Chapman and Hall, London, 1993.
 15. ISO 13320-1, Particle Size analysis-Laser Diffraction methods-Part 1: General Principles, International Organization for Standardization, 1999.
 16. The United States Pharmacopeia 30-The National Formulary 25, <1225>, Validation of Compendial Procedure, 2008.
 17. R. Bell, A. Dennis, B. Hendriksen, N. Norht, and J. Sherwood, Position Paper on Particle Sizing: Sample preparation, method validation, and data presentation, Pharmaceutical Technology Europe, November 1999, pp.36-42.
 18. S.A. Lerke and S.A. Adams, Development and Validation of a Particle Size Distribution Method for Analysis of Drug substance, American Pharmaceutical Review, Fall 2002.

Wednesday, January 27, 2016

Kako obezbediti integritet laboratorijskih zapisa

Ako hoćete da laboratorijski zapisi budu pouzdani i verodostojni, onda morate obezbediti da zapisi budu:

1.       Čitljiv i razumljivi
2.       Autorizovani - ko je napravio zapis ili uneo podatke i kada?
3.       Aktuelani - zapis mora biti urađen za vreme odvijanja aktivnosti
4.       Originalni - informacija mora biti zaapisana na odobrnoj formi dokumenta, a nikako na komadu starog papira, rukavu laboratorijskog mantila, itd.
5.       Tačni - bez grešaka ili dopisivanja koja nisu dokumentovana
6.       Kompletni - Sve informacije i podaci u vezi sa određenom aktivnošću moraju biti uključeni
7.       Dosledni - Svi elementi u nizu aktivnosti moraju imati vremensku sledljivost
8.       Trajni - Zapisi su napravljeni na kontrolisanim dokumentima, kao što su laboratorijske beležnice ili kontrolni listovi, ili se čuvaju na elektronskim medijima
9.       Dostupni - tokom čitavog životnog ciklusa za ramatranje, preglede i inspekcije

Tuesday, January 19, 2016

5 saveta kako da pripremite laboratoriju za proveru

1. Pregledajte laboratorijske SOP-ove i metode

Često se može dogoditi da ocenjivač zatraži demonstraciju određene metode. Demonstracija metode je obavezna u  slučaju provere po ISO/IEC 17025, ali je moguće i da kod drugiih provera, na primer tokom provere od strane klijenta, kada klijent želi da proceni kompetentnost laboratorije za obavljanje određenih testova. Dobra praksa je da identifikujete osoblje u laboratoriji koje će u slučaju takvog zahteva uraditi demonstraciju, pre nego što provera započne.2. Pregledajte izveštaje iz prethodnih provera
Pregledajte izveštaje sa prethodnih provera, proverite da li su sve neusaglašenosti otklonjene, da li su sprovedene odgovarajuće korektivne i preventivne mere i pokušajte da identifikujete pitanja koja mogu biti od posebnog interesa.

3. Podelite odgovornosti i odredite zamene
Odrediti stručnjake za svaku oblast i odredite njhove zamene. Kada inspektor uputi konkretno pitanje o određenom aspektu laboratorije potrebno je unapred znati koji zaposleni će dati najbolji odgovor i potrebna objašnjenja.

4. Rute za proveru

Ukoliko je moguće definišite puteve provere, mnogo je bolje da pripremite ono što želite da proverivač vidi i u određenom redosledu.Prođite rutom i proverite sledeće:
 • Dnevnike instrumenata, status instrumenata I kalibracioni status
 • Rok upotrebe hemikalija, reagenasa, mobilnih faza i rastvarača – uklonite ili zamenite sve reagense kojima je istekao rok
 • Laboratorijsko staklo, posebno proverite da li su jasno vidljive kalibracione  oznake na volumetrijskim sudovima. Takođe potvrdite da li se koristi propisan kvalitet stakla i da li to možete da dokumentujete.
 •  Zapise o ispitivanjima neusaglašenosti  
 • Rezultate van specifikacije
 • izveštaje o ispitivanjima reklamacijama
 • Izveštaje o kvalifikaciji i kalibraciji instrumenata
 • Izveštaje Validacije analitičkih metoda
5. Budite dobar domaćin
Pokušajte da saznate što više o svojim proverivačima i o njihovom području ekspertize. Nemojte da dozvolite da se proverivači osećaju “zapostavljeno”, dodelite im pratioca(e) koji će u svakom trenutku biti na raspolaganju.

Ne zaboravite da organizujete ručak i neke grickalice za proverivače.