Monday, November 2, 2015

Nova ISO klasifikacija čistih soba i standarda za praćenje

ISO 14644 deo 1 i 2 su konačno odobreni!

Revidirani 14644-1 i -2 standardi su odobreni od strane velike većina članica koje učestvuju u finalnom glasanju ISO/TC 209. Međunarodni standardi će biti dostupni od IEST nakon revizije urednika i prevoda na jezike članica. Više informacija na wvvv.iest.org gde možete naći i nekoliko opcija kursa koji ESVC organizuje za edukaciju zainteresovanih strana u vezi sa zahtevima i korišćenjem novih revizija standarda.

No comments:

Post a Comment