Showing posts with label ISO/IEC 17025. Show all posts
Showing posts with label ISO/IEC 17025. Show all posts

Saturday, December 30, 2017

ISO 17025


Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je objavila novu verziju ISO / IEC 17025- Opštih zahteva za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju. Glavne promene u odnosu na prethodno izdanje su:

1. Opseg je revidiran kako bi obuhvatio ispitivanje, kalibraciju i uzorkovanje koji su povezani s kasnijom kalibracijom i ispitivanjem.
2. Procesni pristup se sada poklapa sa novijim standardima kao što su ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 15189 (kvalitet medicinskih laboratorija) i ISO / IEC 17021-1 (zahtevi za revizorske i sertifikacione organe).
3. Standard sada ima jači fokus na informacione tehnologije i uključuje upotrebu računarskih sistema, elektronskih zapisa i proizvodnje elektronskih rezultata i izvještaja.
4. Novo poglavlje uvodi koncept razmišljanja baziranog na riziku.

Tuesday, January 19, 2016

5 saveta kako da pripremite laboratoriju za proveru

1. Pregledajte laboratorijske SOP-ove i metode

Često se može dogoditi da ocenjivač zatraži demonstraciju određene metode. Demonstracija metode je obavezna u  slučaju provere po ISO/IEC 17025, ali je moguće i da kod drugiih provera, na primer tokom provere od strane klijenta, kada klijent želi da proceni kompetentnost laboratorije za obavljanje određenih testova. Dobra praksa je da identifikujete osoblje u laboratoriji koje će u slučaju takvog zahteva uraditi demonstraciju, pre nego što provera započne.2. Pregledajte izveštaje iz prethodnih provera
Pregledajte izveštaje sa prethodnih provera, proverite da li su sve neusaglašenosti otklonjene, da li su sprovedene odgovarajuće korektivne i preventivne mere i pokušajte da identifikujete pitanja koja mogu biti od posebnog interesa.

3. Podelite odgovornosti i odredite zamene
Odrediti stručnjake za svaku oblast i odredite njhove zamene. Kada inspektor uputi konkretno pitanje o određenom aspektu laboratorije potrebno je unapred znati koji zaposleni će dati najbolji odgovor i potrebna objašnjenja.

4. Rute za proveru

Ukoliko je moguće definišite puteve provere, mnogo je bolje da pripremite ono što želite da proverivač vidi i u određenom redosledu.Prođite rutom i proverite sledeće:
  • Dnevnike instrumenata, status instrumenata I kalibracioni status
  • Rok upotrebe hemikalija, reagenasa, mobilnih faza i rastvarača – uklonite ili zamenite sve reagense kojima je istekao rok
  • Laboratorijsko staklo, posebno proverite da li su jasno vidljive kalibracione  oznake na volumetrijskim sudovima. Takođe potvrdite da li se koristi propisan kvalitet stakla i da li to možete da dokumentujete.
  •  Zapise o ispitivanjima neusaglašenosti  
  • Rezultate van specifikacije
  • izveštaje o ispitivanjima reklamacijama
  • Izveštaje o kvalifikaciji i kalibraciji instrumenata
  • Izveštaje Validacije analitičkih metoda
5. Budite dobar domaćin
Pokušajte da saznate što više o svojim proverivačima i o njihovom području ekspertize. Nemojte da dozvolite da se proverivači osećaju “zapostavljeno”, dodelite im pratioca(e) koji će u svakom trenutku biti na raspolaganju.

Ne zaboravite da organizujete ručak i neke grickalice za proverivače.