Showing posts with label cena. Show all posts
Showing posts with label cena. Show all posts

Sunday, March 29, 2015

Koja je cena kvaliteta?


Pravilno upravljanje kvalitetom može biti strateška prednost na farmaceutskom, tržištu medicinskih sredstava ili bilo kom drugom. Nažalost veliki broj kompanija ne vidi potencijal koji donosi ulaganje u kvalitet. Zato je osnovni zadatak predstavnika za kvalitet u kompaniji da objasni izvršnom rukovodstvu jezikom koji oni razumeju (novac), da ulaganje u kvalitet nije uzalud potrošen novac i da će se takvo ulaganje višestruko isplatiti.
Cena kvaliteta se obično deli u četiri kategorije:
1.    Preventivni troškovi (planiranje kvaliteta, godišnji pregled proizvoda, izveštaji menadžmenta, obuke zaposlenih, provere, kvalifikcione I validacione aktivnosti, akvizicija podataka i analiza, projekti unapređenja kvaliteta),
2.    Troškovi ocenjivanja (inspekcija polaznih materijala i ispitivanje, ispitivanje u toku procesa, ispitivanje gotovog proizvoda, pregled dokumentacije o seriji i odobravanje serije za promet),
3.    Inerni troškovi (otpad, ponavljanje posla, ponavljanje ispitivanja, retest, odbacivanje, neusaglašenosti, OOT ispitivanja, OOS ispitivanja, zastoji povezani sa kvalitetom, nizak prinos) i,
4.    Eksterni troškovi propusta (žalbe, povlačenje proizvoda sa tržišta, nestašice proizvoda).

Kompanije treba da procene njihove troškove u svakoj od ovih kategorija. Procena troškova ne mora da bude komplikovana ili kontinuirana. Prepoznavanje glavnih troškova u svakoj kategoriji u poslednjih 6-12 meseci obezbediće iznenađujuću količinu informacija. Sa ovim informacijama kompanije će početi da bolje razumeju troškove koji se odnose na kvalitet i značaj sredstava koja su na odgovarajući način izdvojena za tu namenu.