Sunday, April 5, 2015

Možda imate HACCP .... ali da li imate HARCP?

Analiza opasnosti na riziku zasnovane preventivne kontrole (HARPC, Hazard Analysis Risk-Based Preventative Controls) slična je HACCP. Ali ako imate HACCP plan ne znači da ćete zadovoljiti zahteve HARPC za bezbednost hrane predviđene od strane FSMA (Food Safety Modernization Act).

Deo 103 FSMA koji se odnosi na preventivne kontrole, obuhvata:
1.    Preventivne kontrole hrane za ljudsku ishranu
2.    Preventivne kontrole hrane za stoku
3.    Strategija zaštite hrane za smanjenje uticaja od namernog falcifikovanja

Da bi ispunili zahteve iz pravila 1 i 2 potrebno je da koristimo HARPC. HARPC obuhvata proizvode koji spadaju pod nadležnost FDA (uz izuzetak morskih plodova i sokova, koji su već obuhvaćeni HACCP standardom).


Razlike između HACCP i HARPC
Modul
HACCP
HARCP
Osoblje
Zahteva tim
Zahteva kvalifikovanog pojedinca sa obukom i iskustvom
Opasnosti
Obe vrste planova obuhvataju  hemijske, biološke i fizičke opasnosti
Pored toga, HARPC pokriva radiološke opasnosti
Kritične kontrolne tačke
Identifikuje CCP, ali ne obuhvata preventivnu kontrolu
ne razlikuje CCP od drugih vrsta preventivnih kontrola
Monitoring (nadzor, praćenje)
CCP imaju tačno određene kriterijume koji povlače liniju između onoga šta je prihvatljivo, a šta nije
Ne postoje tačno određeni kriterijumi za sve preventivne kontrole
Verifikacija
koristi metode koje su van tipičnih aktivnosti praćenja verifikacije procesa. Cilj je da se obezbedi poštovanje HACCP plan
takođe koristi metode verifikacije za dodatno praćenje procesa, ali cilj je da se potvrdi plan i da se sa sigurnošću može tvrditi da se operacije odvijaju u skladu sa ciljevima plana
Validacija
zahteva dokaz da je plan efikasan. Svi elementi HACCP plana spadaju pod obim validacije
potrebne tehničke ili naučne informacije koje podržavaju plan. Konkretno, informacije koje pokazuju da će plan biti efikasan u kontroli opasnosti. Kod HARCP, alergijske kontrole, sanitarne kontrole i vraćanje proizvoda, nisu uključeni u  plan validacije
Korektivne akcije
odbacuje ili prerađuje hranu koja ne ispunjava zahteve sa  postojećim CCP
zasebna procena hrane
Evidencije
najmanje 1 godinu za kvarljive proizvode. Evidencije se moraju voditi 2 godine ili u roku trajanja proizvoda
2 godine za sve zapisa
Ažuriranje planova
procenjivanje najmanje jednom godišnje, ili kada postoje značajne promene
najmanje jednom u 3 godine, ili kada postoje značajne promene

Sjajno je ako sprovodite HACCP, jer je to i dalje osnova međunarodnih standarda za bezbednost hrane, a na mnogo načina je komplementaran sa HARPC.

No comments:

Post a Comment